859. Poselství Boha Otce ze dne 25. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVAŽUJTE KAŽDÝ KROK


Přeji si, abyste nyní pozorně rozvážili každý krok, který uděláte. Hledejte Mě pro moudrost, abyste znali váš další postup. Hledejte Mě pro ujasnění vašeho plánu – je to pro vás ta nejlepší cesta? Nebude snad jiná cesta více požehnaná?

Každá akce, kterou učiníte v tomto času konce, má velkou důležitost.

Přijďte, položte své plány přede Mne a Já vás povedu.

Bůh Otec


Iz 30, 18-21
18: Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
19: Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.
20: Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele
21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.

zpět