860. Poselství Boha Otce ze dne 1. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDU JEDNAT VE VAŠEM JMÉNU


Mé děti, nyní je čas, kdy budu postupovat ve váš prospěch. Nyní je čas vyslyšených modliteb, modliteb, které jste se už dlouho ke Mně modlily, abych je vyslyšel. Nic nepodnikejte a pozorujte Mě pracovat, jak mohu jen Já.

Toužím udělat radost mým dětem, které Mě poslouchají a mají strach z mého svatého jména. Toužím požehnat ty, kdo jdou po mých cestách, a dychtím, aby se dobře dařilo těm, které tak ochotně dávají ostatním a které mému království poskytují práci, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v těchto posledních dnech.

Věřte v tyto věci, mé děti, neboť Já jsem mocný Bůh a umím dobře vykonat vše, o co jste Mě prosily. A pak ještě něco [navíc].

Bůh Otec


Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

Dt 5, 33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Dt 5, 32-33
32: Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo.
33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

zpět