862. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


srdce

NEVĚŘÍTE, NEVIDÍTE SAMI SEBE, NEOBRACÍTE SE


Moji milovaní lidé:

Mé požehnání musí být přijímáno s větší vážností. Žijete v čase, který musíte prožívat v duchu, abyste pak mohli žít v mé Lásce a být věrnou částí mého lidu.

Po těchto slovech, náš Pán Ježíš Kristus, impozantní, s bílou tunikou, dekorovanou zářícími výšivkami, se svými zvlněnými kaštanovými vlasy a hlubokýma medově zbarvenýma očima, mi říká:

"Moje milovaná: Podívej se na mé srdce – vysušené kvůli nedostatku lásky mých dětí, podívej se, jak mé srdce bije, při opovážlivosti mých dětí, které žádají, abych se vzdálil z jejich života!"

V tomto okamžiku Nejsvětější Srdce našeho milovaného Pána, proniká jeho tunikou a vychází na plášť a já s posvátným úžasem rozjímám před suchostí jeho Nejsvětějšího Srdce, o Němž mluví, jak září v oslňujícím světle. Vidím je živé, světlo se spojuje s Krví jako nevysvětlitelná a velkolepá složka jeho Božího majestátu.

Náš Pán mi říká: "Pohleď, jak přirozenost lidské bytosti už není respektována a člověk, ve své horlivosti Mi vzdorovat, vytváří nemorální podoby vztahů muže s mužem a ženy s ženou."

ZRANILI MOU VŮLI!

Obklopeni šílenstvím, do nějž se vrhli ti, kdo se rozhodli vzbouřit se proti Mně, oslepení poslušností k ďáblu, který nasytil jejich mysl novým kultem: satanským.

Nejsou si vědomi, co vyzařují na celé stvoření: neposlušnost, nedostatek lásky, bezbožnost, šílenství, opuštění, smrt. Pohřbili víru ve Mne a křižují Mě znovu, když páchají tolik kacířství a neustálé bezbožnosti!

Temnota lidské duše dosahuje všeho, co je stvořeno a rozpoutá velké události, které povedou lidstvo k životu ve Velkém soužení.

Velké národy se seskupují, aby vytvářely aliance proti ostatním národům, aby je napadly a ovládly, mezi nimi i velký národ severu.

Náš Pán Ježíš Kristus mě nechává, abych se dívala se na velkou invazi v Americe a současně v Evropě. Vidím Spojené státy zbavené svého bohatství a ostatní národy vydrancované a zotročené k službě zlu.

Náhle mi říká: "Moje milovaná dcero, dívej se pozorně…" a najednou je přede mnou zeměkoule, blíží se velkou rychlostí, a pak se zastavuje. Dívám se na geografii celé Ameriky. Pán mi ukazuje Severní Ameriku, která se pozvedá a odhaluje různé vrstvy země odkryté, a náš milovaný Pán mi říká: "Dávej pozor!"

Náhle vidím, jak od jádra Země začíná pohyb, který míří vzhůru, stává se silnějším, dokud nedosáhne povrchu.

Můj Pán, Ježíš Kristus mi říká: "Má milovaná dcero, pozoruj, jak se stane toto velké zemětřesení, jak zrychluje, když stoupá a jeho pohyb roste."

Pozoruji, jak se tektonické desky otvírají a jak to, co člověk postavil, se silně hýbe a velké mrakodrapy se hroutí. Lidská bolest je veliká. Na chvíli je ticho, a pak uprostřed nářku slyším mnoho lidí úpěnlivě prosit k našemu Pánu o odpuštění.

Mé dítě, zopakoval jsem vám s velkou přesností mocný pohyb uvnitř Země, velká zemětřesení, jimiž budou trpět všichni lidé na Zemi, protože se neobracejí a vzpírají se Mi.

Část této zvrácené generace ztmavne a z této temnoty přijde hlad.

Nevěříte, nevidíte sami sebe, neobracíte se, berete má varování a varování mé Matky jako bezvýznamná, i když na Zem přicházejí malá varování z vesmíru před tím, co přijde ve velkém měřítku a způsobí značnou škodu.

Neosvojujte si moderní trendy, pokud jde o mé Slovo, dodržujte můj Zákon a pronikejte do mého Slova. Buďte Láskou, jako Já jsem Láskou, opravdovou Láskou [1Jan 4, 8;16].

Neúčastněte se moderních směrů, jimiž chtějí podrobit mou církev – mé Slovo je jedno.

Ach, moji lidé, buďte více duchovní, abyste, posíleni Duchem Svatým, byli bratrští, mějte na paměti, že Zlý hryže srdce lidí, vnáší do něj úzkost a sklony, které nejsou mou vůlí, aby vás zmátl a uloupil vám věčnou spásu.

Neodvracejte se od mé Matky – v ní najdete sílu pokračovat na mé cestě. Jděte na pomoc svým bratrům, připravte se duchovně a začněte se základy, aniž byste zapomněli, že Já odměňuji ty, kdo se snaží.

Nebuďte mezi těmi, kdo jen hlásají mou Lásku a mlčí o mé Spravedlnosti.

Čin jednoho z velkých vůdců světa bude proveden v tichosti a lidstvo propadne panice. Tento okamžik využijí jeho odpůrci k zásahu.

Chci, abyste pochopili, že si způsobujete svůj vlastní trest, v němž jsou zahrnuty choroby, přírodní události, vzpoury lidí proti Mně a proti mé Matce.

Válka, kterou zakoušíte v tichosti, se stane strašlivou a konečnou třetí světovou válkou.

Modlete se, moji lidé, modlete se za celé lidstvo, které je ponořeno do své vlastní katastrofy, podněcované Zlým.

Modlete se, moji lidé, většina Země se bude třást – kvůli zlému lidskému jednání.

Modlete se, moji lidé, pohromy se blíží, stejně jako postupují lidé, kteří ve Mne nevěří a kteří se opovažují vcházet do mých odhalení a těch, mé Matky. Ne ze strachu, ale aby je popřeli, potom, co přivítali Zlého.

Moji lidé, tato odhalení jsou pro vás, aby vás duchovně připravila. Nebojte se těch, kdo se vám posmívají, nebojte se pohrdání. Události, které člověk sám přitahuje, přijdou, a s mou Láskou budete pomáhat těm, kteří vámi pohrdali.

Přijďte ke Mně, nevzdávejte se spásy svých duší!

Potom, co pronesl tato slova, náš Pán odešel, žehnaje lidstvo.

Žehnám vás mou Láskou.

Váš Ježíš

zpět