868. Poselství Boha Otce ze dne 5. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS VELKÉHO HLADOVĚNÍ


Mnoho mých dětí si dělá starosti o svou budoucnost… co budou jíst, kde budou bydlet, v čem budou chodit, ale Já vedu mé děti, které Mě nyní mohou slyšet…některé, aby si udělaly zásobu obilí, jiné, aby si zbudovaly přístřeší a zase jiné, aby se staly zkušenými farmáři a lovci.

V budoucnu přijde na celý svět čas velkého hladovění. Divoká zvířata se nebudou hojně potulovat po zemi jako nyní, neboť pro ně nebude potrava a nastane velké vymírání.

Poznámka: V duchu jsem viděla, že se také něco stane oceánům, kde ryby nebudou moci žít jako dřív. Něco učiní vodu nevhodnou k životu, a ony zahynou.

Bude existovat žalostně málo potravy, a to, co bude dostupné, bude kontrolováno Zlým. V tomto čase si musíte dávat pozor, abyste se ode Mne neodvrátily (viděla jsem, že tím míní veřejně Ho odsoudit na oplátku za potravu), výměnou sama sebe za jídlo pro vás a vaše maličké. Když se místo toho více zaměříte na víru ve Mne, obstarám vám potravu v daleko větší míře, než byste mohly dostat samy.

Až ten čas velkého hladu přijde, povedu každé z mých dětí tam, kde mají být a kde nebude nedostatek pro ty, kdo věří ve Mne a jdou po mých cestách. Soustřeďte se na Mne a Já vás povedu.

Soustřeďte se na Mne.

Bůh Otec


Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Mt 6, 24-26
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Oz 4, 1-3
1: Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
2: Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev.
3: Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.

Jr 17, 13: naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.

Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

zpět