871. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 29. března 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

KAŽDÝ SI ZVOLÍ, CO CHCE MÍT


Boží lidé:

Ve zbožňování Boha jednoho a Trojičného, řekněte se mnou: KDO JE JAKO BŮH?

Účastněte se na velikosti Božích dětí a sjednoťte se v Boží Lásce tak, aby zmatek, který právě rozděluje lidstvo, vás nezastihl nepřipravené.

Boží děti, lidstvo trpí velkým chladem kvůli nedostatku lásky, který panuje mezi Božími dětmi, které Lásku neznají. Stvoření, čelíce této nouzi, vnímá tento nedostatek a říká člověku: Vzchop se, protože bez Boží Lásky lidské srdce a fyzické i duchovní smysly degenerují!

Usilujete o dosažení duchovních hodnot a po svém vzestupu? Buďte Boží Láskou a získejte pokoj.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus nechce, abyste pily hořký kalich zmatku, jenž bude příčinou vašeho utrpení, a tak mě poslal, abych stále rozněcoval plamen Boží Lásky v každém lidském stvoření, které o ni poprosí, když čelí temným myšlenkám. V těch žije nyní velký počet lidí, kdy vzrůstá závist, netrpělivost, nerozvážnost a nedostatek lásky, které se přenášejí do duchovních smyslů, a z toho plyne nedostatek duchovního růstu lidstva. A to je přesně to, co ďábel potřebuje, aby polapil co největší počet duší.

Vyzývám vás, abyste se modlily bez přestání [1Thes 5, 17], aby vás neobklopila světskost. Proto kažte, hlásejte Boží Slovo, abyste se neztratily, ani vy, ani vaši bratři.

Nepopírejte volání našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ani ty z Našich, ani naši a vaši Blahoslavenou Matku. Buďte bytostmi, které se přimlouvají za své bratry [1Tim 2, 2], za dobro pro celé lidstvo, tváří v tvář velkým změnám, k nimž dochází po celé zemi. Proměna v myšlení člověka dosáhla jeho srdce, a proto jeho práce a jednání ho zatvrzuje, nebo zmírňuje: Každá osoba si zvolí, co chce mít – požehnání, nebo zničení. [Dt 30, 15-19].

Požehnání stojí před lidstvem ve speciální podobě, aby mohl být zachráněn co největší počet lidských bytostí.

Pozvedněte zraky, lidé Boha, nechoďte marně sem a tam. Neboť jste to vy, kteří se svou svobodnou vůlí se rozhodnete jít k duchovnímu růstu, nebo k duchovnímu úpadku.

Každý národ bude očištěn, některé víc než druhé. Je vskutku Božím přáním, aby uprostřed Božího lidu vzrůstala mezi bratry vzájemná pomoc, abyste tak svědčili o Boží Lásce, s níž žijete.

Nacházíte se v okamžiku bolesti, tváří v tvář lidské neposlušnosti a přivítání, které lidstvo nabídlo ďáblu svými neřestmi a zvrácenostmi.

Modlete se, Boží děti, modlete se za lidstvo, aby nebylo ponořeno do zkaženosti Satana. Velké omyly se šíří mezi Božím lidem se záměrem, aby Boží lid neposlouchal našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a vzdálil se od dobra, a abyste byly pronásledovány, oloupeny o vše, co vlastníte, bloudící a bity těmi, co se sjednotili se zlem.

Modlete se, Boží děti, modlete se, lidstvo bude nepředstavitelně trpět.

Modlete se, Země se silně třese.

Lidstvo nedokáže pochopit, že je na cestě k velkým a strašným katastrofám, způsobených neposlušností k Nejsvětější Trojici a neúctou vůči naší a vaší Královně a Matce.

Modlete se, Boží děti, voda moří, znečištěná člověkem, bude příčinou vážných nemocí u lidí.

Nacházíte se před Božím Duchem, který vás pobízí k tomu, abyste vycházely do duchovních výšin, a proto byly nositeli víry, poznání, síly, naděje a schopnosti jednat v hlubinách Boží velikosti, kterou najdete jen tehdy, budete-li pravdivá stvoření, stále usilující po božském.

Nekolísejte, bez ohledu jak silné mohou být zkoušky, jděte dál bez váhání, protože Pravda je z Boha a jen On zná hlubiny lidského srdce [1Kor 2, 10-11].

Buďte věrné a usilujte o JEDNOTU Božích dětí. Co má přijít, nebude snadné žít, neboť lidé a vy budete potřebovat vzájemně se ochraňovat. V čase velkých událostí, pomoc jedněch druhým je to, co vám dovolí pokračovat s vírou.

Ochraňuji Boží lid.

Svatý archanděl Michael
zpět