873. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ROZPTÝLENÍ A ZÁBAVA


Mé děti, tak mnoho duší jde každý den v temnotě. Nemají o Mně žádnou znalost. Dělají si legraci z mých varování seslaných mým prorokům.

Brzy přijde den, kdy mnoho z nich bude vzato ve svém hříchu, aniž by Mě kdy poznaly. Modlete se za tyto ztracené duše, neboť je to mé přání, aby o Mně věděly. Nechci, aby zahynuly, ale došly k poznání Pravdy a těšily se z věčného života.

Váš svět je plný rozptýlení a zábavy. Nepřítel postavil mnoho protivníků, kteří s vámi soupeří o váš čas se Mnou. Rozestavil mnoho šalebných klamů, aby odlákal nic netušící a nespasené duše. Mé srdce se rmoutí kvůli utrpení v jejich budoucnosti. Chci, aby mé děti se přimlouvaly za tyto ztracené duše a svědčily těm kolem vás, abych je mohl zachránit.

Čas už je velmi krátký, mé děti. Soužení je již u vás. Nemarněte čas, který vám zbývá k činění dobra na zemi. Dotkněte se těch, kterých můžete. Všude projevujte laskavost. Dávejte těm, kolem vás. Nechejte je spatřit mou velkou Lásku ve vás, neboť to je přitáhne ke Mně.

Bděte a modlete se za můj návrat.

Bůh Otec


Iz 42, 16: Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím.

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Mt 21, 22: A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět.

zpět