880. Poselství Boha Otce ze dne 17. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE ODPOVĚĎ


Vám, kdo jste se dlouho namáhali a pociťovali, že nečiníte žádný pokrok, říkám toto: Váš výrazný posun je právě před vámi.

V mém svatém Slovu je klíč k vaší další úrovni, klíč k vašemu významnému pokroku, ale musíte jej hledat a najít. Čtěte, co mé Slovo říká o vaší situaci – hledejte v mém Slovu a najdete odpověď, a co najdete, vás bude hnát k výraznému pokroku.

Bůh Otec


Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Iz 43, 19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

zpět