881. Poselství Boha Otce ze dne 18. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POKUŠENÍ A LÍTOST


Mé děti, nepřítel se pokouší vás vtáhnout do jistých akcí, které se později ukážou, že vás poškodí.

Nepřítel se vás snaží přilákat k jednání, které by vás připoutalo k hříchům, které nemůžete setřást. Chce vás nalákat k činům, které vás později budou tížit, protože nemohou být odčiněny.

Použijte moudrost, mé děti, abyste netrpěly lítostí.

Bůh Otec


Př 4, 25-27
25: Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
26: Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
27: Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

2Kor 7, 10: Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

zpět