883. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2008.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


O MÁRII JULIANNĚ, VAROVÁNÍ A SMUTNÝCH ČASECH


Moje drahé děvčátko, nadešla hodina a čas vypršel. Velké Varování je velmi blízko. Všichni, kdo slyší můj hlas, ať se těší, že pocítí velký pokoj ve své duši. Ale běda těm, kdo se vzepřeli mému volání. Ti budou velmi trpět. Budou ale i takoví, kteří se obrátí ke Mně a vkročí na cestu svatosti života.

Budou také tvrdohlaví, kteří se kvůli Varování rozhořčí, obrátí se proti vám a budou vás obviňovat z nebeských událostí. Maďarsko se obrátí. Má svatá Matka ustavičně na kolenou prosí mého Otce a Mě za tuto zemi. Roní za vás krvavé slzy. Ale je velmi spokojená s malým vojskem, které se každý den modlí růženec. Vaše modlitby, spolu se svými, nabízí Nejsvětější Trojici a její prosby dojdou vyslyšení.

Maďarsko je jejím vlastnictvím a kvůli jejímu orodování, bude duchovní velmocí, to znamená, že bude mezi vámi hodně svatých. Čím víc svatých bude v nějaké zemi, tím víc hříšníků tam bude zachráněno kvůli modlitbám těch, kdo žijí ve svatosti života a modlí se za ně. Poděkuj své Nebeské svaté Matce, že můžeš být Márií Juliannou, která se z reformovaného náboženství stala katoličkou, že denně přijímáš poselství a nasloucháš mému hlasu.

Tyto velké milosti vyprosila má Matka pro tebe, protože jsi ji milovala a ctila, i když tě tomu nikdo neučil. Od té doby ji znáš ještě lépe a to tě vede, abys ji ještě více ctila a milovala. Díky jejím orodováním jsi dostala servitského duchovního vůdce (*) a i ty ses stala servitskou světskou Sestrou. To jsou tak velké milosti, které budeš moci chápat jen v nebi. Do té doby vzdávej ustavičně díky za všechno, co jsi dostala, neboť vše je má milost a Já ji dám tomu, komu chci. Přesto, že jsi kvůli Mně nesmírně trpěla od svého okolí, i z toho si uvědomíš, že kráčíš po dobré cestě v následování Krista.

Každý, kdo Mě chce horlivě následovat, bude trpět pronásledováním. Ale duchovní radosti, které ode Mne dostáváš – jsem přece s tebou v každém svatém přijímání – tě odškodní za všechnu hořkost a pomůže ti na ni zapomenout.

Modlete se jeden za druhého! Dnes jsi mohla zakusit, jak velkou pomoc znamená, když se více lidí modlí za tebe. Modlitba má obrovskou hodnotu, která sahá do nekonečna. Její účinek směřuje k Věčnému, k Nekonečnému. Modlitba plná víry umí vyprosit obrácení hříšníků a dokáže vše, co bude k prospěchu vaší duše. Vy se modlete takto, a řešení svěřte Otci:

Proste jen o to:

Otče můj, Ty vidíš a víš o všem, buď vůle tvá. Důvěřuji Ti, věřím, že mi můžeš pomoci, budeš-li chtít. Ale i když chceš něco jiného, skloním se před tvou vůlí, neboť ty víš lépe, co je k mému užitku. Budu Tě milovat, i když uděláš cokoli. Věřím, že milujícím Boha je všechno k jejich užitku. Vzdávám Ti díky za všechno a velebím tvé jméno. Amen.

Když se takto odevzdaně modlíte, můj Otec to slyší s velkým zalíbením a učiní vás svatými, neboť Bůh chce dávat vždy tu největší milost, neboť je dokonalý.

Čas vypršel. Svět se začne chovat vzrušeně, jako včelí plát. Co nyní přijde na zem, k něčemu podobnému ještě nedošlo během historie světa. Můj návrat je na prahu. Budou jej předcházet velmi krvavé události. Je moc dobré, že jsi tu. Obejme tě láska mého srdce. Jsem tak osamělý, hlavně v noci. Vybral jsem si tě pro sebe, abys byla mým mluvčím, mou tužkou, mým zrezivělým vodovodním kohoutkem. Neumíš pochopit, jak velkým vyznamenáním je sloužit Bohu. Kdybys to jen trochu chápala, neustále bys za to vzdávala dík.

Přicházej ke Mně vždy, kdy jen můžeš. Zanedlouho zpustoší mé kostely a vyhodí Mě ze svatostánků. Mše svatá bude sloužena jen v úkrytech. Bude zakázáno Mě zbožňovat a ve svatém přijímání Mě přijmout do vašeho srdce. Bude existovat jen jedno náboženství, zbožňování šelmy. Satan ví, že má jen velmi málo času. Proto vás oloupí o Mne, svátost oltářní, neboť ví, že Já jsem pramen vaší síly. Ale budou hrdinové, svatí, kteří se mše svaté zúčastní i za cenu prolití své krve, obětování života a k svatému přijímání přistoupí.

Moji kněží, kteří navzdory zákazu budou sloužit mši svatou, budou popraveni. Ale opravdoví kněží nebudou mít strach a dají život za Mne a za jim svěřené stádo. Přijdou velmi smutné časy. Ale vy se soustřeďte na konečný cíl, věčnou odměnu, kterou jsem vám slíbil, když vytrváte až do konce. Bylo by dobré se na ně připravit. Proto přistupujte k svátostem, dokud jsou kostely ještě otevřené a jsou kněží, kteří mše svaté slouží. Říkám vám: Čas je krátký. Moje slova se vyplní, ale pak už bude pozdě.

Váš Ježíš


(*) Řád služebníků Mariiných, Ordo Servorum Mariae, zkratka O.S.M.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět