888. Poselství Boha Otce ze dne 23. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TO, CO JEŠTĚ CHYBÍ


Když Mi to dovolíte a podřídíte se mé vůli, nahradím ve vašem životě vše, co u Mne vyvolává nelibost.

Místo kritizování, vám dám srdce mé lásky. Místo smyslnosti, vám dám vášeň pro mé věci. Místo pocitu sebeuspokojení vám dám nadšení věnovat se mému Slovu.

Dáte-li Mi své sobecké srdce, svou chlípnost a pýchu, dáte-li Mi svou touhu po moci, kráse a bohatství, začnu vás měnit ke svému obrazu.

Pomohu vám, budete-li jen ochotní – opravdu ochotní, zdokonalím ve vás to, co vám ještě chybí.

Bůh Otec


Řím 12, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

2Kor 5, 17: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

zpět