889. Poselství Boha Otce ze dne 24. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSTE OCHOTNÉ SLOUŽIT MNĚ?


Mnoho mých dětí říká, že Mě následují. Mnoho z vás říká, že byste pro Mne cokoli odložili. Pak, když vás k tomu vedu, odmítáte. Proč Mi odmítáte dát, co je moje? Proč Mi v tom bráníte?

Jste skutečně ochotné odložit vše, co žádám pro svou slávu? Opravdu chcete jít po mých cestách, nebo jen chcete těžit z mého jména?

Rozhodněte se důkladně, kterou cestou půjdete. Můžete následovat Mě, nebo si vybrat mého nepřítele. Vybíráte si každou hodinu, každý den, komu budete sloužit.

Jste skutečně ochotné sloužit Mně?

Bůh Otec


Dt 5, 33: Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Mi 6, 8: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.zpět