896. Poselství Boha Otce ze dne 31. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEVYBRAL JSEM PRO VÁS


Mnoho z mých dětí ustrnulo ve svých životních situacích. Cítíte se uvězněné ve špatných vztazích, v zaměstnáních, které vás nečiní šťastné, ve městech, které chcete opustit. Ale nejste si jisté, jak se vypořádat s pastí, která se stala vaším životem.

Přišel jsem, abych vysvobodil zajatce, ale některé z mých dětí se učinily zajatci ze své vlastní špatné volby.

Vytvořily jste své vlastní vězení, mé děti a divíte se, že jste v nich polapeny. Pozorně se podívejte na stěny, které vás drží uvnitř…, jaké volby vás tam zavedly? Následovaly jste mé vedení, nebo vaše vlastní touhy, abyste se dostaly na toto místo? Má požehnání činila váš život bohatý radostí a nepřinášela smutek.

Vyplnily jste svůj život lidmi a místy a věcmi, které jsem pro vás nevybral. Pojďte ke Mně, chcete-li lepší cestu.

Bůh Otec


Př 10, 22: Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Jak 1, 14: Když je člověk pokoušen, vábí ho to a svádí jeho vlastní žádostivost.

Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.

zpět