900. Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZPOMALTE


Mé děti, vaše životy se nyní ženou tak rychle.

Zpomalte. Donuťte se k vědomému úsilí zpomalit. Nepospíchejte do svého dne hned po své modlitbě, ale počkejte v mé přítomnosti, neboť Já jsem tam. Soustředěně naslouchám každému slovu, které se modlíte.

Zpomalte. Bude vám chybět nádhera, s kterou jsem stvořil vše kolem vás, která brzy už nebude (kvůli přicházejícímu soudu). Dal jsem vám dar přírody, abych uklidnil vaši duši, ale bude vám chybět, budete-li chvátat tak rychle.

Kam tak rychle pospícháte? Je něco důležitějšího než můj čas s vámi? I tak všechna vaše práce na vás počká.

Přijďte ke Mně, když jste znavení a těžce obtěžkaní a Já vám dám odpočinek.

Bůh Otec


Mt 11, 28-30
28: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
30: Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Lk 10, 38-42
38: Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta,
39: která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.
40: Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde."

zpět