907. Poselství Boha Otce ze dne 9. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÁ NENÁVIST


Jste připraveni? Zaujměte svá místa, neboť bitva je u vás. Nepřítel zahájil nový útok a moji lidé obstojí, nebo padnou v tom, co přichází. Svět není váš přítel, mé děti, protože nenávidí vše, co je ode Mne.

Poznámka: Když Otec řekl, že moji lidé obstojí, nebo padnou v tom, co přichází, vzpomněla jsem si na vizi z minulosti v roce asi 2009 o obrovské bitvě na konci času, k níž se vztahuje videoklip: https://youtu.be/OExbMTo607o.

Vstupujete do vášnivého času, který byl předpověděn už hodně dávno, a pronásledování bude neustále růst až do konce. Vskutku, v tomto čase vám nepřítel dokáže ztížit i dýchat, až se pokusí odstranit každého z vás ze země. Ti, kdo žijí jen pro svá vlastní potěšení a pro potěšení těla, udělají svou práci.

Životy mých lidí nemají v jejich očích žádnou hodnotu a nová nenávist se začne zvedat v těch, kdo pracují pro nepřítele, proti těm, kdo pracují pro Mne. Tato nenávist se projeví nevyslovitelnými činy, které otřesou světem.

Připravte se k boji, moji lidé, neboť tento čas je u vás.

Bůh Otec


Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Jak 4,4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘zpět