915. Modlitba skrze Ducha Svatého ze dne 17. července 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MODLITBA SKRZE DUCHA SVATÉHO


Můj drahý, vroucně milovaný, sladký Ježíši! Děkuji Ti, že jsi mě už dříve miloval a měl si se mnou věčný plán, který si se mnou i uskutečnil. Dal jsi mi nepřekonatelnou touhu k tomu, abych splnila všechno, co jsi ode mne žádal. Ty jsi mě pohnul ke všemu, co jsem mohla z tvé milosti vykonat.

Ach, jak obdivuhodné jsou tvé cesty. Člověk není schopen je pochopit. Jak velmi těžce Ti rozumíme, když na naše ramena vložíš kříž. Jen později, na konci cesty poznáme, že právě toto utrpení nás přivedlo blíž k Tobě. Tak jako jsi Ty skrze kříž odešel vzhůru ke svému Otci, tak ani pro nás není jiná cesta. Ty jsi řekl: "Kdo chce jít za Mnou, nechť zapře sám sebe, vezme svůj každodenní kříž a následuje Mě."

Můj Ježíši, Tebe chci následovat! Kamkoli půjdeš, chci Tě následovat. Chci být s Tebou v utrpení, a když bude třeba, i v mučednictví.

Ty vždy osladíš naše utrpení, tvá přítomnost nás utěšuje a posilňuje. Když nás zavoláš k sobě na kříž, jsi tehdy s námi nejtěsněji sjednocen. Ó, požehnaný kříži! Na něm jsi získal naši spásu. Není proto divu, že i nám nabízíš místo vedle sebe?

Buď požehnaný, můj Ježíši. Buď požehnaný tisíckrát! Ať tolik lidí, kolik jich jen žije na zemi, Tě všichni velebí, žehnají a zbožňují. Ať nikdy nehledáme jiné než Tebe, jen Tebe. Avšak na této zemi Tě najdeme jen na kříži. Štěstí nehledejme na zemi, to uchováváš pro nás v nebi. Tady na zemi nechť sloužíme jen Tobě a jen Tebe milujme. Určil jsi nám tuto úlohu a sám jsi nám k ní dal příklad.

Můj Ježíši, zbožňuji Tě. Jak je sladké, že jsi s námi každý den, až do konce světa. Zůstal jsi s námi, neboť tvá láska k nám Tě pohnula k tomu, že ses nám dal ve víně a v malinké svaté hostii. Ty jsi naším pokrmem, jídlem na cestu. Jsi zdrojem naší síly a naším konečným cílem.

Můj drahý Ježíši, toužím vidět tvou svatou tvář víc než žíznivý jelen vodu chladného pramene. Kdy už se mohu objevit před Tebou? Nevyslovitelně toužím po tom, abych Tě viděla a věčně velebila. Celá věčnost bude málo k tomu, abych Ti vzdávala díky za tvé převeliké dílo vykoupení a za všechny milosti, kterými jsi mne zahrnul, abys mi pomohl ke spáse.

Buď požehnaný navěky. Nechť tvá je sláva, díky a velebení tady na zemi a navěky v nebi. Amen.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět