916. Poselství Boha Otce ze dne 19. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘÍLEŽITOST K POSTUPU


Mé děti, nezapomínejte na čas, který žijete, když se zabýváte svým každodenním životem. Nezapomeňte, že každý den pro vás přináší mnoho příležitostí.

Modlily jste se a prosily o postup. Prosily jste o práci, kterou byste mohly dělat pro mé království a pomazání k němu. V tomto čase jsem dovolil některým svým dětem dát mimořádné příležitosti k vyslyšení těchto modliteb.

Tyto příležitosti jsou jako dvojsečný meč. V závislosti na tom, jak odpovíte na to, co je před vámi, uděláte buď mnoho dobrého a zvětšíte si svou odměnu v nebi, nebo budete pracovat mimořádně špatně a přivoláte na sebe a svou domácnost soud.

Vybírejte si moudře, mé děti. Jsem připraven vyslyšet modlitby mých poslušných dětí a jsem připraven dohlédnout na očistu mých neposlušných dětí. Volba je vaše.

Poznámka: Video, vztahující se k některým věcem, které mi Pán o tomto Slovu ukázal, najdete zde: https://youtu.be/eDD-hI5POQE

Bůh Otec


Mt 4, 1: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Mt 26, 41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Ef 4, 27: a nedopřejte místa ďáblu.

Jak 1, 12-16
12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
13: Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
14: Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15: Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16: Neklamte sami sebe, milovaní bratří!

zpět