917. Poselství Boha Otce ze dne 20 srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEMÝŠLEJTE O SVÝCH ROZHODNUTÍCH


Mé děti, vstoupily jste do času, kdy každé rozhodnutí, které učiníte, bude určovat vaši budoucnost víc než kdykoli dříve.

Mé děti, Já důkladně zvažuji vaše volby a používám je, abych určil, jak bude vypadat několik vašich příštích let. Půjdou-li vaše volby směrem k temnotě nebo pryč od toho, co víte, že byste měly dělat (v každé situaci), pak tyto roky budou roky očisty. Zvolíte-li si jít po mých cestách a činit to, o čem si myslíte, že je Mi milé, pak tyto roky budou daleko příjemnější.

Právě nyní si volíte svou budoucnost. Přemýšlejte o těchto věcech.

Bůh Otec


Mt 12, 30: Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.

Dt 30, 19: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.

Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

zpět