923. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

kristus

NE VŠECHNO JE ZTRACENO, ALE MUSÍTE SE PROBUDIT


Moji milovaní lidé,

Má Láska zůstává otevřená těm, kdo chtějí vstoupit na mou cestu.

Děti, musíte být živým svědectvím mé Lásky, mého srdce, vůči vašim bratrům.

Toto není chvíle pro nářky: ta chvíle přijde brzy. Toto je čas rozhodnutí, kdy každý člověk bude požehnán mým milosrdenstvím, aby bylo možné vidět hříchy, které spáchal během celého života, jeden po druhém, ať už se z nich vyzpovídal, nebo ne. Uvidí dobro, které učinil, i to, kdy je přestal konat, zlo, kterého se dopustil, své hříchy opomenutí, celou svou cestu životem.

Kdokoli pracuje a jedná v mé podobnosti vůči svým bratrům a činí pokání s celou svou silou, schopnostmi a smysly, a vyznává své hříchy s pevným úmyslem nápravy, takové mé dítě zakusí VAROVÁNÍ, stejně jako každá lidská bytost, ale ne s takovou intenzitou, s jakou je budou prožívat ti, kteří zůstanou v bahně hříchu kvůli neposlušnosti, ignorující moje výzvy, výzvy mé Matky a mého věrného svatého archanděla Michaela.

Moji lidé,

chci, abyste byli pravdiví, a proto se musíte učit ze svých pádů, abyste mohli povstat, a pod ochranou mého milosrdenství, byli zaplaveni mou Láskou a láskou k bližnímu a mohli být spaseni, jako kající se zloděj. Proto je nezbytně nutné, aby mé děti žádaly o odpuštění a naučily se odpouštět.

V jistých oblastech svého života je lidské stvoření nedokonalé. Ti, kdo se domnívají, že jsou čestní a bezúhonní, potřebují znovu prozkoumat své srdce! Mé děti mají sklon se idealizovat, nevědouce, že to, co předpokládají, může být trnem, který jim zabrání, aby se Mi přiblížily.

Nemůžete soudit svého bratra dřív, než budete soudit sami sebe. Musíte se rozhodnout jednat rychle, mé děti, pokud jde o nedostatek dobročinnosti vůči svým bratrům.

Nelze nikomu vůbec nic vytknout? Nechejte je přijít přede Mne a říct Mi, v čem jsou bez vady a Já jim odpovím v okamžiku Varování, kdy uvidí sami sebe.

Moji lidé, stali jste se duchovně slepí se srdcem z kamene, jste hříšníci, a se ztvrdlým srdcem se díváte na jiné hříšníky. Kritizujete, šeptáte v tajnosti o svém sousedu, věříte, že jednáte správně a upíráte svým bratrům lásku a odpuštění, a tak přistupujete, abyste Mě přijali s arogancí toho, kdo Mi dal facku, když v paláci velekněze začal proti Mně soud [Jan 18, 2].

A vy, moji lidé, kteří jste soudili a odsoudili kvůli výpovědi falešných svědků, kteří vás pak zradí, aby se pokusili zachránit přede Mnou?

Musíte se dívat dovnitř sebe, abyste se prozkoumali především v lásce a současně v odpuštění a dobročinnosti, a musíte zažehnout plamen víry, abyste ji neztratili kvůli těm, kdo hřeší a ve svém pádu vedou k pádu ostatní, aby se už nepostavili.

Moji lidé, vrátím se před vás ve slávě a majestátu, uvidíte Mě jako soudce.

Kolik z vás na svém smrtelném loži neodpouští a odsuzují sebe? Mluvím k živým, mým lidem, k lidu živých, ne k mrtvým: Mluvím k vám, abyste jednali a činili rychle nápravu.

Tato neposlušná generace Mne neposlouchá. Nenaslouchá mé Matce, ani mému poslu, svatému archandělu Michaelovi. Proto nevstanete ze svého smrtelného lože, kde zůstanete se svou pýchou a neposlušností. Proto mladí, ve své většině jednají arogantně, s libovůlí ukazují prstem na staré lidi, nebo na ty, jejich věku. Žijete mezi "vlky v rouchu beránčím", bez omezení či hranic.

Velké události, prorokované mou Matkou na místech pravých zjevení, se naplňují. Moje věrné a pravé nástroje, ty, které jsou popírány a zůstávají nepochopeny mým lidem, ty, které vám sdělily, co se stane této generaci, jsou v opovržení. Moji lidé, aniž by přestali hledět na jejich práci a činy, neustále pomalu skáčou na útesu neřestí, k nimž je vzali přisluhovači Satana, kteří se bez skrývání shromažďují před lidstvem, aby rozhodli o osudu národů. A lidstvo, bez rozumu, se nachází v bahně hříchu, spolu s těmi, jimž nevyhovuje Boží Zákon. Jsou zodpovědní za skutečnost, že dým Satana se vloudil v minulosti do mé církve a nyní do ní zcela pronikl a zatemnil ji.

Z lásky k vám, opakuji část Pravdy, abyste se probudili – jsem to Já, váš Pán a váš Bůh, Ježíš Kristus, kdo vám říká Pravdu, protože se dívám na srdce lidí [Jan 4, 26].

Musíte být spaseni, musíte zachránit vaše bratry a sestry, potřebují Mě milovat, ale nejprve musíte milovat sami sebe a své bližní.

Pozvedněte svůj zrak, dívejte se nahoru, plačte v modlitbě, vyznejte se ze svých hříchů, přijměte Mne, abyste byli posilněni, ale přijímejte Mě v pokoji.

Moji lidé, modlete se, abyste neztratili víru, modlete se, a přijímejte Mě v mém Tělu a Krvi. Nepřibližujte se, abyste Mě přijali nedůstojně oblečeni. Ten, kdo nemá žádné šaty, ať nepřichází, aby Mě přijal jako ti, kdo šaty mají a urážejí Mě.

Ne všechno je ztraceno, ale musíte se probudit, chcete-li být spaseni. Změňte své životy, změňte své postoje, milujte, jako vás miluji Já [Jan 13, 31] a obraťte se. Trpím kvůli vašemu utrpení, kvůli tomu, co žijete a co budete žít, za vaše duchovní bitvy a kvůli tomu, jak selháváte v poslušnosti.

Jsem šťastný se svými poslušnými dětmi, s těmi, které Mě poslouchají a v každém okamžiku se snaží, aby nepadly, s těmi, které se snaží vstát. Mám radost z těch, které zůstávají k dispozici, aby pomohly svým bratrům, a mám velkou radost z těch, které šíří mou vůli, protože jsou hořícím plamenem uprostřed temnoty.

Toto mé Slovo je pečlivě uchováváno mým lidem, a mezi mým lidem jsou mé děti svatých srdcí, které miluji a žehnám pro jejich vytrvalost v modlitebních skupinách.

Moji lidé, nezapomeňte, že v tomto čase je celá moc Zlého vylévána na lidstvo. Každý člověk musí být majákem, osvětlující cestu k mému milosrdenství, aby se jeho bratři nebáli konat pokání, nebo pokračovat na mé cestě.

Modlete se, co vám bylo odhaleno, je zakoušeno touto generací.

Modlete se, velké národy jsou stále méně v bezpečí.

Modlete se, živly se vrhnou na člověka a způsobí mu nežádoucí utrpení.

Modlete se, Země se třese a s tímto zemětřesením se změní její geografie.

Moji milovaní lidé, nebojte se, konejte pokání, nebojte se, obraťte se.

Nebojte se, Já jsem Láska bez konce, opravdová Láska. "JÁ JSEM PRAVDA A ŽIVOT" [Jan 14, 6].

Žehnám vás nekonečnou Láskou.

Váš Ježíš

zpět