927. Poselství Boha Otce ze dne 24. srpna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SKRYTÉ POKLADY


Do mého Slova jsem ukryl mnoho pokladů pro můj lid. V mém Slovu je všechno, co potřebujete k přežití v jakékoli situaci. Budete-li hledat v mém Slovu, můžete najít odpověď na jakoukoli otázku, kterou hledáte.

Ukryl jsem tajemství do mého Slova, abyste je odhalili, až budete hledat mou tvář. Jsou to mimořádné poklady, rezervované pro mé hledače – ty, kdo stále hledají mou moudrost. Je to mimořádná čest, kterou jsem udělil těm, kdo skutečně touží Mě poznat a trávit mnohé hodiny, hledajíce tyto odpovědi.

Mnozí se divíte, proč jsem vám nedal tato odhalení. Odpověď je zde: Nehledali jste Mě celým svým srdcem. Neučinili jste Mne prvním ve svém životě. Odstrčili jste Mne stranou, abyste se věnovali potěšením světa, potěšením těla. Nebyl jsem vaše první láska. Ještě vás miluji a každý den na vás čekám, že přijdete ke Mně a vylijete mi své srdce, ale vy to neděláte. Nepřítel vás rozptyluje a vy utíkáte jako bezstarostné dítě a neuvědomujete si, jak velké nebezpečí leží právě před vámi.

(Poznámka: Když to řekl, viděla jsem dítě, jak utíká si hrát a obrovské propadliště ležící před ním, ale dítě je nevidělo, až bylo příliš pozdě).

Vy si vybíráte výši porozumění, do něhož vcházíte, mé děti. Vybíráte si je pokaždé, když volíte Mne, nebo volíte vaše rozptýlení a zaneprázdněnost.

Vy si vybíráte.

Bůh Otec


Př 25, 2: Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.

Jr 29, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Dt 6, 5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Př 4, 5-6
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

Zj 2, 2-5
2: Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
3: Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.
4: Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.
5: Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

zpět