929. Poselství Boha Otce ze dne 2. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


USTAVIČNÁ BDĚLOST


Mé děti, čas, ve kterém žijete je vskutku nebezpečný. Nyní musíte být ustavičně bdělé, protože nepřítel vašich duší ví o pozdní hodině a vydal příkaz k vašemu pádu. Má plán jak způsobit, že ztratíte vaši korunu.

Nepřítel se chystá pokusit vás přimět ke klopýtnutí, aby přivodil ztrátu vaší koruny a uchvátil vaši duši.

Jak budou míjet dny, musíte být napořád ostražité, abyste ho přemohly, mé děti.

Jestli se přitáhnete blíž ke Mně, budu vás varovat o jeho plánech už předem. Máte vše, co potřebujete, abyste mu nepodlehly.

Bůh Otec


2Tim 3, 1: 1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

1: Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

Jak 4, 6-8
6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.'
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

zpět