937. Poselství Boha Otce ze dne 9. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÉ DĚTI, VĚZTE, ŽE JÁ VÁS NIKDY NEZKLAMU


Život na Zemi vás zklamal. Právě jste prošli časem smutku a soužení.

Mé děti, vězte, že Já vás nikdy nezklamu. Do života na Zemi přicházejí mnohá trápení, ale nejsou seslány Mnou. Já jsem váš bezpečný přístav před bouří, vaše útočiště pokoje. Jsou to má křídla, která vás ukryjí ve vaší bolesti pokaždé, když vane vítr zármutku.

Když se u vašich dveří objeví ztráta a bolest naplní vaše srdce, vězte, že Já vždy budu čekat na vás a odnesu vaši bolest a žal ke kříži.

Bůh Otec


Ž 25, 3: Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Ž 34, 18-19
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Ž 91, 1-4 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Iz 53, 4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

zpět