941. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

CHCETE-LI RŮST V DUCHU, MUSÍTE BÝT OCHOTNÍ DÁT VŠE


Boží lide,

náš a váš Král a Pán Ježíš Kristus a naše a vaše Královna a Matka vás uvádí do stavu bdělosti z lásky.

Každý čin lásky, který jste učinili, nezůstává uzavřen ve vás, ani neslouží výhradně k vašemu užitku, ale k užitku pro celé lidstvo.

Boží Láska není statická, ale spíše sdílená, a v tom sdílení se šíří tam, kde je jí třeba, když se modlíte, jednáte, držíte půst a celým srdcem nabízíte své síly a smysly, protože je to Duch Svatý, který jedná, když pracujete a jednáte, jako jedná náš Král a Pán Ježíš Kristus.

Musíte se svěřit Boží Lásce bez odkladu v této velké etapě, kterou prochází lidstvo: "Érou třetího fiat, érou Ducha Svatého." [Jn 16, 13].

V tomto věku se ďábel toulá z jednoho konce na druhý a hledá nejmenší příležitost vládnout rozdělením, a to je příčina pádu každého dobrého úmyslu člověka.

Boží lidé, musíte pochopit, že jako lidské bytosti, jdete všichni strmou cestou, plavete proti proudu světa, byli jste utvářeni, abyste žili v rámci PRAVÉ CESTY, před níž musíte pokleknout a modlit se, postit se a obětovat, abyste našli moudrost pracovat a jednat. Musíte vědět, že chcete-li růst v duchu, musíte zůstat ochotní dát vše. Vždy máte něco nového, z čeho se můžete učit.

V této třetí etapě FIAT, se nemůžete posílit tak, abyste vstoupili do volání, s nímž se Nejsvětější Trojice obrací na vás, nejste-li pokorní. Ďábel vyhledává pýchu, aby se usadil v lidských stvořeních a zatvrdil jejich srdce. Připravte se, milovaní lidé Boha, abyste kultivovali Boží dary Ducha Svatého [Iz 11, 1-4].

DAR MOUDROSTI: ve kterém září láska a bytost chápe, že Boží plán musí být postaven nade vše a nesmí mu být bráněno.

DAR POROZUMĚNÍ: osvítí lidské stvoření, aby proniklo jasněji do pravd odhalených Bohem.

DAR RADY: s nímž můžete rozlišit možnosti, které jsou vám předloženy – k tomu musíte dosáhnout znalosti, jak s tímto darem naslouchat a pomáhat svým bratrům: "Nebude soudit podle toho, co vidí oči, ani rozhodovat podle toho, co slyší jeho uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva." [Iz 11, 3-4].

DAR POZNÁNÍ: není to, čemu věří svět, ale to, když uvnitř každé bytosti Bůh odhaluje lidskému stvoření, co ví o každém z nás.

DAR ZBOŽNOSTI: tento dar vám umožňuje jednat se svými bratry v nepřetržité praxi orientované k bratru. Naplňováním Boží vůle se člověk neúnavně dívá na Ježíšovy činy, aby se Mu podobal.

DAR STATEČNOSTI: je zdůrazněn ve víře Božího dítěte, které žije vše, co k němu přichází, s hrdinstvím, hodným samotných mučedníků. Tento dar posiluje vytrvalost a pevnost a vyvolává naprostou důvěru v Boha, který se nevzdaluje člověku.

DAR STRACHU Z BOHA: dává lidskému stvoření vůli nezbytnou k opuštění všeho, co ho přivádí k tomu, aby upadl do zla. Aby pracoval, žil a jednal v Boží vůli.

Vyzývám vás, abyste vzali vážně má slova, jako výraz Boží vůle, pro vaše dobro a spásu duší.

Ďábel dělá smlouvy s člověkem, aby si osoboval novou moc nad lidstvem, a tak přišel k vládě nad světem. Udržujte se stále bdělí, aby síla všech byla síla jedinou a Zlý nebyl schopen vstoupit do dětí Nejvyššího.

Držet se ruky naší a vaší Královny a Matky celého Stvoření, znamená v tomto čase, stále dostávat sílu nevzdat se. Svět a jeho intriky zesílily svůj boj o svedení Božího lidu z cesty, protože zlo se rojí po celé Zemi a člověk má ze zla radost.

Boží lid chrání BOŽÍ LÁSKU a nedovolí lidskému charakteru se zlým temperamentem zaujmout první místo, ale formuje se ve způsobech Krista [Ef, 4, 13]. Vy víte, že zlo má potěšení v lidské slabosti, ale třese se před silou člověka, silou, která mu nedovolí opustit správnou cestu v našem a vašem Králi a Pánu Ježíši Kristu.

Člověk se stal materialistickým. Idealizoval si budoucnost v pohodlí a hojnosti a zapomněl, že činy a jednání člověka proti Boží vůli přitahují na lidstvo všechny druhy pohrom, vedoucí živly k odmítnutí člověka, kterého už nepoznávají.

Boží lidé, válka je stále před vámi. Záleží na myšlence vůdce, nebo několika vůdců mocností, jednat v předstihu, ze strachu, že budou poraženi, aby byl vykonán první krok, jenž lidstvo povede k třetí světové válce.

Zmatek v duchovní, politické, materiální oblasti je pro lidstvo vysoce destabilizující. Jediný krok a člověk padne do propasti zla. Člověk musí učinit silné a pevné rozhodnutí, aby zachránil svou duši, rozhodnutí, jehož základem je víra.

AČKOLI SE ZDÁ, ŽE ĎÁBEL PANUJE, ZLO NEZVÍTĚZÍ. NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE JE NADE VŠÍM A VE VŠEM NAVĚKY VĚKŮ. AMEN.

Vandalství a pronásledování roste proti všemu, co reprezentuje našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista, proti tomu, co reprezentuje naši Královnu a Matku celého Stvoření, a proti věrným Bohu. To se stane všeobecným. Nesmíte mít z toho strach, protože musíte zachránit svou duši – proto jsem byl poslán.

Moc zednářství a Iluminátů je pro lidstvo mimořádně katastrofální, protože infiltrovali každou sféru lidské činnosti – vy to víte, horní společenská vrstva světa má o tom znalosti a jedná s nimi. Přitom tvrdí, že o tom nic neví, aby se nekompromitovala, jelikož ji spása duše nezajímá.

Boží lidé, boj mezi dobrem a zlem začíná závistí a rozdělením. Buďte pevní, udržujte si víru a nedovolte, aby nad vámi zvítězila vlažnost.

Vytrvejte, zůstávejte pozorní a dívejte se, jak příroda povstává s velkou zběsilostí proti lidstvu, a přesto člověk je stále vlažný a vysmívá se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, kterého chtějí vyhnat ze středu jeho církve.

Modlete se, děti, modlete se, aby Slovo našeho a vašeho Krále a Pána nebylo překrouceno.

Modlete se, děti, modlete se za Havaj, příroda způsobí silnou erupci sopky Kilauea a otřese vulkány Mauna Loa a Kilauea.

Modlete se, děti, lidstvo je divákem utrpení vašich bratrů. Přestane být divákem a všichni se stanou aktéry a vstoupí do historie lidstva.
Připravte se na Varování.

Boží lidé, trpíte a kvůli tomuto utrpení velké Boží milosrdenství pošle anděla pokoje. Ti, kdo na něj čekají, ho poznají.

Staňte se částí společenství svatých.

KDO JE JAKO BŮH?


svatý archanděl Michaelzpět