958. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

KAM JDETE, MÉ DĚTI?


Moji milovaní lidé:

Uchovávám můj lid v mém srdci, proto vás vyzývám, abyste dávali pozor na vaše smysly a to, co vás obklopuje, abyste se neztratili.

Kam jdete, mé děti? Znáte bezpečnou cestu, abyste mohly přijít ke Mně. Ti, kdo používají zkratky, se ode Mne vzdalují.

Chcete spasit svou duši? Buďte poslušné PŘIKÁZÁNÍM, milujte je a prožívejte je ve vaší každodenní práci a jednání.

Buďte naplněny mou vůlí, kterou vám v každém okamžiku dávám poznat, ale vy to nevnímáte, když stále přicházíte a odcházíte, což vám nedovolí, abyste se přiblížily ke Mně.

Musíte se zklidnit, být pravdivé a chtít ze všech svých sil, schopností a snyslů udržet se v mé vůli a vzít za ruku mou Nejsvětější Matku. Mějte na paměti, že chcete-li se Mnou setkat, musíte Mě poznat [Jan 17, 3], abyste Mě mohly milovat.

Mé děti, záludnost zla vás vybízí, abyste pracovaly a jednaly daleko ode Mne, předkládá vám tváří v tvář nevhodné, hříšné, kacířské, znesvěcující činy a skutky, aby vás zmátly a nechaly vás pohlížet na dobro jako na zlo a na zlo, jako na dobro.

Pokud jde o zmatek, který trhá mou církev, již jsem vám oznámil, že "kněží povstanou proti kněžím, biskupové proti biskupům, kardinálové proti kardinálům." Má církev žije ve zmatku, ochablá zlem, které se do ní vloudilo, aby ji ovládlo a přivedlo k utrpení.

Mé děti musí zůstat pevné a být stvoření víry, podporované svou znalostí mého Slova a svou láskou k naší Nejsvětější Trojici. Mé Slovo je pro včerejšek, dnešek a pro všechny věky [Žid 13, 8]. Je vždy aktuální a tím věčně nové, které člověk nesmí pro sebe inovovat, ale musí být vítáno a být přijímáno a uváděno do praxe v každém okamžiku vašeho života tak, že odložíte své hadry, které vás tíží a oblečete se do nových šatů.

Lidstvo je ovládáno těmi, kdo pronikli do velkých institucí, které reprezentují národy, a zdá se, že přicházejí na pomoc potřebným a hledají dobro národů a lidských bytostí.

Probuďte se, děti, nechoďte jako slepí! Svobodné zednářství, vrostlé do mé církve, Mě znevažuje a odvádí vás pryč ode Mne, k oslavování skutku být Herody dneška a vítají potraty, a to vede ke krvácení mého srdce.

Se zlou vůlí propagují v mém lidu sblížení s neblahými ideologiemi, uctívající přírodu a jsou v rozporu s mým učením. Nebuďte překvapení silou přírody a jejích projevů, které se zvětšují, s křikem na člověka, aby je neuctíval.

Já jsem váš Bůh [Ex 3, 14] a vy nemůžete zbožňovat nic mimo Mne. Já jsem vzkříšení a život. Ten, kdo ve Mne věří, i když zemře, bude žít [Jan 11, 25].

Tato generace stojí před mým milosrdenstvím a nevidí je, před mým slitováním a nevidí je, před mou spravedlností a nevidí ji. Proto, přitahováni magnetem zla, jdete od hříchu ke hříchu, od urážky k urážce. Chutě těla jsou různorodá, pozemské radosti vnikají do lidstva, a každé z nich trvá jen okamžik, nic není věčné, jen následky hříchu bez řádného pokání jsou věčné.

Probuďte se, děti, nespěte! Má církev byla napadena falešnými ideologiemi. Přeji si spásu všech mých dětí.

Moji lidé, Země vás probudí sledem silných otřesů a zemětřesení, a to nejen ve známých tektonických zlomech, ale stejně tak těmi, které přicházejí z těchto zlomů a zdají se být nové. Mimo to se probudí vulkány, potřeby lidstva budou narůstat kvůli neočekávaným a nepředvídaným klimatickým změnám, které člověk způsobil svou vzpourou, neposlušností a arogancí.

Lidstvo nesmí zůstat lhostejné k válce, která začala, ale musí dávat pozor na vývoj války.

Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, aby se do ní neinfiltrovaly inovace, které odvracejí vůli naší Trojice. Modlete a nabízejte zdrženlivost v jídle v míře, kterou umožňuje každý jednotlivý organismus.

Modlete se, mé děti, modlete se za Finsko. Neočekávaná vulkanická aktivita nechá trpět velké národy.

Modlete se, mé děti, modlete se. Evropa přespříliš trpí.

Modlete se, mé děti, Německo trpí a Spojené Státy jsou i nadále trestány přírodou a zemětřesením.

Moji lidé, Já se nemstím, jsem milosrdný. Dovoluji člověku jít, kam chce, ale současně musí nést následky své vůle.

Já jsem Láska a vyzývám vás, abyste byli mou Láskou, abychom mohli žít jako jeden.

Bratrství je pro můj lid nepostradatelné.

Má Láska vás volá, abyste vstoupili do mého Nejsvětějšího Srdce.

Můj lide, Já jsem tvůj Bůh.

Váš Ježíš

zpět