964. Poselství Boha Otce ze dne 15. října 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEMĚJTE STRACH!


Řekl jsem vám, abyste si nedělali starosti, co řeknete v den, kdy budete předvoláni před policejní soud. Nebojte se, nebudete hledat slova, neboť můj duch, jenž přebývá ve vás, bude odpovídat za vás. Budu to Já, s kým se budou potýkat a Já jim odpovím a zmatu je všechny svými odpověďmi.

V těchto časech, když budete procházet strastmi, které přicházejí, vězte, že Já jsem s vámi ve všem, co děláte, a má Láska vás obklopuje. Já budu vaše odolnost, když se budete pevně držet své víry a uchovávat Mě ve svém srdci. Já budu váš živitel, vaše ochrana a útočiště, budete-li důvěřovat jen ve Mne.

Když to učiníte a když budete kráčet po mých cestách, má moc bude proudit skrze vás a uvidíte zázraky, když si je budete přát vidět. Uvidíte větší projev mé moci, než byl kdy ve vaší generaci viděn.

Bůh Otec


Mt 10, 17-23
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

Mt 10, 27-36
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina".

Iz 41, 10-13
10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
11: Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
12: Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.

zpět