976. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2010.

Nástroj: Jean-Marc (Francie).


VY SAMI SE MUSÍTE ROZHODNOUT, ZDA MĚ BUDETE MILOVAT TEĎ A NAVŽDY


Můj pokoj budiž s každým z vás.

Moji drazí synové a dcery, nestarejte se o den příští, ale jen o přítomný čas, jenž je vám svěřen od Boha jako vzácný dar. Vskutku, budete-li se znepokojovat v každém dni, měsíci, roku, který přijde, nebudete žít plně přítomnost a zkazíte si ji svými starostmi.

Není to zítra, o co vás žádám, abyste uskutečnili dnes. Pokud jde o vaši budoucnost, jednoduše ji svěřte Mně. Žádejte moji pomoc, volejte mou prozřetelnost, která vám pomůže ve vašich obtížích, budete-li umět ji zavolat.

Naproti tomu, je to každý den, kdy si musíte připravovat vaši věčnost se Mnou. Už teď si musíte vybrat cestu, kterou půjdete, až opustíte tuto zemi exilu. Jestli Mě milujete a chcete-li Mě milovat navěky, buďte věrní mým Přikázáním, čiňte dobro kolem sebe a všechno, co jste zasadili tady na zemi, sklidíte v nebi.

Jestli na Mne často myslíte v každém dni vašeho života, jestli se ke Mně modlíte a jste-li štědří k vašemu bližnímu, pak jste na cestě nebeského království.

Naproti tomu, žijete-li sobecky, nestaráte se o utrpení svých bližních, ani o jejich potřeby, žijete-li bez Boha, pak už teď Mě zapíráte a připravujete si bolestnou věčnost, odděleni ode Mne.

Vy sami se musíte rozhodnout, zda Mě budete milovat teď a navždy. Odmítnete-li mou Lásku, co s vámi bude? Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali, ani abyste žili věčně v mé lásce. Každá duše zůstává absolutně svobodná, ale za jakou cenu?

Volám vás k opravdovému obrácení, k upřímnému pokání za vaše chyby, k opravdové radosti. Čekám na vaši odpověď Lásky s trpělivostí a s vděčností…… Avšak, tak málo vás odpovídá na mé volání, tak málo se jich obrací ke Mně, dávajíce přednost prchavým rozkoším před blaženou věčností.

Žehnám vám a zahrnuji vás nekonečnými poklady mého Nejsvětějšího Srdce.


Ježíš, váš jediný Spasitel,
jediná cesta k Nebeskému Otci.

zpět