985. Poselství Boha Otce ze dne 18. dubna 2010.

Nástroj: Jean-Marc (Francie).


MĚLI BYSTE SE ODVRÁTIT OD VAŠEHO HŘÍCHU


(Jean-Marc: Nejsvětější Trojice, přijď na pomoc našim slabostem. Ať Ti můžeme bez ustání vzdávat díky pro tvé nekonečné milosrdenství. Sláva budiž Otci i Synu i Duchu Svatému).


Synové a dcery Boha, přijměte v hojnosti mé požehnání a mou Boží milost.

Jak bych vám mohl neoznámit, drahé děti, všechen smutek a utrpení vašeho Nebeského Otce pro tolik nevděčnosti, pohrdání, lhostejnosti, bezbožnosti a rouhání? Chci, synové a dcery Boha, abyste věděli, že váš hřích má velmi vážné následky. Nejdříve pro vaši duši, která černá stále víc a víc, a tím zabraňuje mému božskému Světlu vás osvítit zevnitř.

Ale také pro vaše bratry a sestry ve víře, kteří přispívají k ošklivosti vašeho hříchu. Čím více hřích každého narůstá, tím více lidstvo ve svém celku přitahuje trest. Každý z vás je zodpovědný za své hříchy, ale také se podílí na následcích a vlivech hříchů všech ostatních mužů a žen této Země.

Měli byste se odvrátit od vašeho hříchu, abyste následovali cestu vzkříšení a mohli doufat, že jednoho dne budete zachráněni. Váš hřích rozesmutňuje nejen mé srdce Otce, ale i srdce vašeho Pána Ježíše Krista, vaší nebeské Matky Marie a srdce všech Svatých. I andělé pláčou kvůli vašemu hříchu, tak jako Ježíš plakal nad Jeruzalémem, protože nepřijal svou spásu.

Vězte, děti Boží, jak necháváte trpět vašeho třikrát svatého Boha rozsáhlostí a vážností vašeho hříchu. A nakolik toto lidstvo, které ve své většině následuje cestu vzpoury, se nachází v době, kdy pozná velké převraty a zmatky a mimořádně obtížné časy.

Nechci vám nahánět strach, mé děti. Nechci nic jiného, než vaše obrácení a vaši spásu ale chci vás varovat před velkou hrozbou, která přichází mílovými kroky, přivolaná velikostí vašich hříchů. Nečekejte, až budete v posledních okamžicích, u bran smrti, abyste litovali své hříchy a prosili o odpuštění.

Děkuji všem, kteří se obeznámí s tímto poselství a rozšíří ho kolem sebe, neboť mé Slovo může změnit vaše srdce, jestli vaše víra odpoví na mé volání.

Váš Věčný Otec vám žehná vší svou mocí,
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

zpět