994. Poselství Boha Otce ze dne 15. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KVŮLI MÉMU MILOSRDENSTVÍ


Moji lidé, vstupujete do času velkého smutku. Tento čas předchází dobu, která není podobná žádné jiné, a Já chci, abyste porozuměli tomu, co vychází najevo. Vždy hledejte mou Tvář, abyste mohli [události] pochopit.

V mém milosrdenství odvolávám v tomto čase mnoho mých lidí ze země. Odvolávám ty, jejichž srdce je naplněno starostlivostí a soucitem, kdo ukazují ostatním velkou dobrosrdečnost, kdo Mi už dlouho sloužili a jejichž práce je skončena.

Když Mě uvidíte, že si je beru, nebuďte zarmoucení, neboť jejich trápení skončilo zde, kde je jen radost. Vězte, že váš čas také brzy přijde a dokončete dílo, které jsem vám dal k vykonání na zemi.

Přicházející čas se bude stávat víc a víc náročným pro lidi všech národů, protože bude hodně nouze. Bude hodně velkého strádání a větší útrapy, které stejně jako chudoba budou růst, aby ti, kdo byli ponecháni, Mě hledali celým svým srdcem. Já to dovolím kvůli mému milosrdenství, aby více duší mohlo být zachráněno. Až budete v nouzi, křičte ke Mně a Já vám odpovím.

Mnoho potíží přichází nyní na zem. Připravte se. Připravte své srdce, neboť toto je čas žalu a nouze. Modlete se, abyste byli započítáni být hodni uniknout těmto věcem, které mají přijít.

Bůh Otec


Ž 6, 7-8
7: Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože.
8: Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.

Zj 21, 3-5
3: A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4: a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo."
5: Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."

Ž 34, 17-19
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.
18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Lk 21, 35-36
35: Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.
2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

zpět