995. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2012.

Nástroj: Anna Marie (USA).


NEMĚJTE STRACH, MODLETE SE ZA PAPEŽE BENEDIKTA A ZA DAR ROZLIŠENÍ


Anna Marie: Můj Pane, slyším Tě, že mě voláš. Můj Pane, jsi Otec, Syn nebo Duch Svatý?

Ježíš: Požehnaná, jsem to Já, váš Pán, Bůh a Spasitel, Ježíš Nazaretský.

Anna Marie: Můj Pane, mohu Tě požádat, aby ses poklonil a zbožňoval Boha, tvého Věčného Svatého Otce, který je Alfou a Omegou, Stvořitelem všeho života a všeho co můžeme i nemůžeme vidět, co je viditelné nebo neviditelné?

Ježíš: Ano, drahá. Já, váš božský Spasitel se nyní a vždy skláním a zbožňuji mého Svatého, Věčného, Milosrdného Otce, který je Alfou a Omegou a Stvořitelem všeho života, který můžete i nemůžete vidět, a všeho, co je viditelné i neviditelné.

Anna Marie: Ano, můj milovaný Ježíši, prosím mluv, tvoje hříšná služebnice naslouchá.

Ježíš: Přišel jsem nyní, abych promluvil ke svým milovaným dětem.

Anna Marie: Ano, můj Pane.

Ježíš: Řekni mým služebníkům, že požaduji, aby se každý den modlili růženec a do záměrů mše svaté zahrnuli modlitby za Izrael a za celý Střední východ, kde antikrist si získal oporu v těchto starobylých zemích.

Anna Marie: Ano, můj Pane.

Ježíš: V Sýrii zůstávají moji služebníci bez vody a bez potravy. Všichni, kdo žijí ve válečné zóně, velmi trpí kvůli chamtivosti a touze po moci jejich vůdců. Moji židovští bratři a sestry mají jen velmi krátký čas, aby připravili ospravedlnitelné národní stanovisko proti zlovolným vůdcům, kteří zamýšlejí škodit a plánují zničit můj lid. Modlete se za vaše trpící bratry a sestry v těchto cizích zemích. Modlete se za členy vašich národních vlád, aby měli dost moudrosti udělat, co je nutné a zabránili dalšímu zabíjení mužů, žen a zejména malých dětí.

Nyní si přeji říct všem mým milovaným, těm, kdo slyší můj hlas, hlas jejich milujícího Pastýře: "NEBOJTE SE", jsem s vámi a bdím nad vámi. Moji poslové byli posláni do tohoto světa, aby vám dali vhled do vůle mého Otce a připravili vás na všechna přicházející neštěstí, ať už vyvolaná člověkem, nebo přírodou.

Musíte být silní v těchto "DNECH KONCE". Nebojte se, ale připravte se duchovně, fyzicky, emocionálně a duševně na to, co se přihodí ve vašem životě. Tím, že se připravíte a že budete vědět, co přichází, budete schopní patřičně ochránit, podporovat a uživit vaši rodinu.

Všechna poselství z nebes byste měli číst inteligentním způsobem (doslova: procesem rozlišení). To zahrnuje poselství všech, kdo tvrdí, že Já, váš Pán, s nimi hovořím. Tím, že uplatníte proces rozlišení, bude vám dáno větší porozumění, jak se dívat i na jiné věci ve vašem životě. Musíte se modlit za tento dar, hledat moji milost DARU ROZLIŠENÍ v souladu s Písmem svatým a Já vás povedu k tomu, abyste dosáhli tohoto stěžejního daru, tak potřebného v těchto dnech a v této době.

Teď, moji maličcí, buďte v pokoji. Vězte, že Já a vaše Matka bdíme nad vámi a vedeme vás. Prosím vás, abyste byli poslušní vašich pastýřů, vašich biskupů a kardinálů. Modlete se každý den za mého poslušného služebníka, jenž nese těžké břímě, papeže Benedikta. Trpí víc, než si kdokoli může představit. Ale díky vašim každodenním modlitbám ulehčíte jeho utrpení na zemi. Mohli byste, prosím, obětovat za něj mše svaté? Každý den se za něho modlit? Děti, prosím, nezapomeňte na mého milovaného syna – kněze (pravděpodobně kněz, doprovázející apoštolát Anny Marie).

Miluji vás všechny.

Váš božský a milující Spasitel, ukřižovaný Ježíš.

Anna Marie: Chvála Tobě Ježíši, děkuji Ježíši, děkuji Ti za tvoje povzbuzení. Všichni apoštolové Tě milují, drahý Ježíši.


Konec poselství.

zpět