999. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2012.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).


CO SE STANE TĚM, KTEŘÍ ZEMŘOU NÁHLE, KDYŽ SE ZA NĚ NEBUDETE MODLIT?


Judith 4, 13: Hospodin vyslyšel jejich hlas a shlédnul na jejich tíseň; lid se postil po mnoho dní po všem Judsku i v Jeruzalémě před svatyní Hospodina Všemohoucího.

Mé děti, jsem snad hluchý k vašim nářkům? Pravím vám, že nejsem! Vylijte Mi vaše srdce se zkroušeným duchem a v půstu. Pravím vám – tento druh víry a důvěry ve Mne může hory přenášet. Ale v duchu rozlišujte, o co Mě prosíte. Mnoho modliteb, které ke Mně přicházejí, se Mi nelíbí.

Já hladovím a žízním po duších – udělejte je předmětem vašich nejvroucnějších proseb. Když to uděláte, uvidíte, že se na vás bude hromadit milost za milostí. Tak mnoho duší je ve vážném nebezpečí. Co se stane těm, které zemřou náhle, když se za ně nebudete modlit?

V den soudu poznáte plný dopad vašich modliteb a uvidíte duše, které mohly být zachráněny, kdybyste se za ně modlily.

Děti, nedovolte, aby se to stalo! Zaměřte se na modlitby a nabídněte oběti za duše. Odezvu pocítíte jak v [tomto] čase, tak i na věčnosti.

Ježíš

zpět